Bảng giá dịch vụ K-Web

Gói Basic
249,000đ/tháng
1GB Lưu trữ
5 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Vip
999,000đ/tháng
3GB Lưu trữ
25 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói LandingPage
199,000đ/tháng
1GB Lưu trữ
2 email doamain
1 Landding Page
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Basic
249,000đ/tháng
1GB Lưu trữ
5 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Vip
999,000đ/tháng
3GB Lưu trữ
25 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói LandingPage
199,000đ/tháng
1GB Lưu trữ
2 email doamain
1 Landding Page
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic

Bảng giá dịch vụ Seo Web

Gói Basic
249,000đ/tháng
1GB Lưu trữ
5 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Vip
999,000đ/tháng
3GB Lưu trữ
25 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Basic
249,000đ/tháng
1GB Lưu trữ
5 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Vip
999,000đ/tháng
3GB Lưu trữ
25 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic

Bảng giá dịch vụ Google Ads

Gói Basic
249,000đ/tháng
1GB Lưu trữ
5 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Vip
999,000đ/tháng
3GB Lưu trữ
25 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Basic
249,000đ/tháng
1GB Lưu trữ
5 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Vip
999,000đ/tháng
3GB Lưu trữ
25 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic

Bảng giá dịch vụ Facebook Ads

Gói Basic
249,000đ/tháng
1GB Lưu trữ
5 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Vip
999,000đ/tháng
3GB Lưu trữ
25 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Basic
249,000đ/tháng
1GB Lưu trữ
5 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic
Gói Vip
999,000đ/tháng
3GB Lưu trữ
25 email doamain
1 Website bán hàng / Tin tức?
Giao diện Responsive
Tiếng Việt
Hỗ trợ SEO
Dễ dàng tích hợp Google Analytics, Facebook Pixel, Chat online, ..
SSL - Chứng chỉ bảo mật
Đăng ký Gói Basic